Gedragscode voor professioneel begeleiders

Definities:
1.1 De gedragscode is van toepassing op mijn werkzaamheden als coach, intervisor,
opleider of welke vorm van professionele begeleiding dan ook overeengekomen is.
1.2 Deze coach, intervisor, opleider of andere professionele begeleider wordt in deze
code verder aangeduid als de professioneel begeleider.
1.3 De coachee, anderszins te begeleiden persoon wordt in deze code verder
aangeduid als cliënt.
1.4 Indien de opdracht tot de begeleiding is verstrekt door een andere opdrachtgever
dan de cliënt dan wordt die aangeduid als externe opdrachtgever.

Algemeen:
2.1 De professioneel begeleider toont respect voor de persoon en de privacy van de
cliënt en voor de persoon of de organisatie van de externe opdrachtgever.
2.2 De professioneel begeleider streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening.
2.3 De professioneel begeleider streeft naar het verwerven en handhaven van een
hoog niveau van deskundigheid in zijn beroepsuitoefening.
2.4 De professioneel begeleider streeft er naar om verantwoorde keuzes te maken in
overeenstemming met de rol van begeleider zoals die in het contract is overeen-
gekomen.
2.5 De professioneel begeleider onthoudt zich van gedragingen die het vertrouwen in
de professionele begeleiding kunnen schaden.

Opdracht:
3.1 De professioneel begeleider draagt er zorg voor dat hij zowel tegenover de cliënt
als de externe opdrachtgever een juist beeld geeft van de begeleiding die hij
aanbiedt en van de mate van zijn deskundigheid en ervaring.
3.2 De professionele begeleider neemt geen opdrachten aan die buiten zijn deskundig-
heid en/of zijn ervaring liggen, en adviseert de cliënt in dat geval om zich tot een
andere professioneel begeleider te wenden.
3.3 Als de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen, dan draagt de
professioneel begeleider er zorg voor dat de voorwaarden en het doel van die
opdracht schriftelijk worden vastgelegd in een contract.
3.4 In dat contract worden in ieder geval de volgende zaken behandeld:
-het doel van de opdracht
-de financiële voorwaarden
-de wijze van rapportage
-de toepasselijkheid van deze gedragscode

Vertrouwelijkheid:
4.1 De professioneel begeleider draagt er zorg voor dat hij te allen tijde de
vertrouwelijkheid jegens de cliënt in acht neemt, dat het dossier van de cliënt
zorgvuldig en op een veilige plaats wordt bewaard.
4.2 De professioneel begeleider toont uiterste zorgvuldigheid in zijn omgang met
vertrouwelijke informatie en brengt niets naar buiten, mondeling noch schriftelijk,
tenzij de cliënt daar tevoren de expliciete toestemming voor heeft verleend.
4.3 Ook aan de externe opdrachtgever worden geen mededelingen gedaan of
verslagen uitgebracht of ter inzage gegeven zonder de expliciete toestemming van
de cliënt.
4.4 Heeft de cliënt toestemming verleend om schriftelijk verslag te doen aan de externe
opdrachtgever, dan krijgt de cliënt de gelegenheid om het concept van dat verslag
in te zien en van commentaar te voorzien.
4.5 De cliënt heeft te allen tijde het recht om een eerder verleende toestemming om
verslag te doen aan de externe opdrachtgever alsnog in te trekken.

Integriteit:
5.1 De professioneel begeleider handelt alleen in overeenstemming met zijn
contractueel vastgelegde bijdrage aan het doel van de opdracht en zal zijn
handelen niet laten beïnvloeden door zijn zakelijke, persoonlijke, religieuze,
politieke of ideologische belangen.
5.2 De professioneel begeleider onderkent de moeilijkheden die kunnen ontstaan
doordat de cliënt en de externe opdrachtgever verschillende belangen kunnen
hebben. Als die situatie zich voordoet zal hij dat zo snel mogelijk melden aan beide
partijen en hen duidelijk maken hoe hij met die verschillende belangen zal omgaan.
5.3 Als die belangen onverenigbaar blijken te zijn zal de professioneel belegeider de
opdracht niet aannemen dan wel direct beëindigen.
5.4 De professioneel begeleider onderkent de moeilijkheden die kunnen ontstaan uit
het gelijktijdig of opeenvolgend vervullen van verschillende professionele rollen ten
opzichte van één of meer betrokkenen en beoordeelt zorgvuldig of het vervullen
van meerdere rollen na of naast elkaar wel aanvaardbaar is.
5.5 Als de professioneel begeleider verschillende rollen vervult dan zorgt hij er voor dat
hij ten opzichte van de betrokkenen volledige duidelijkheid over die verschillende
rollen verstrekt.

Relatie:
6.1 De professioneel begeleider vermijdt te allen tijde elk seksueel contact en elke
seksuele relatie met de cliënt.
6.2 De professioneel begeleider streeft er naar om een vriendschappelijke relatie met
de cliënt te voorkomen. Mocht toch een vriendschappelijke relatie ontstaan dan
draagt de professioneel begeleider er zorg voor dat zijn begeleiding zo snel
mogelijk wordt beëindigd en werkt hij mee aan een zorgvuldige overdracht van de
begeleiding aan een andere professioneel begeleider.

Maak een afspraak

Samen maken we er werk van

Om de website optimaal te laten werken, gebruiken wij cookies 🍪